Pokazatelje financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 2014.g.

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA      
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE      
         
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2013./ 2014. GODINE  
      u kn  
Red. Br. P O K A Z A T E L J I I.-XII. 2013. I.-XII. 2014.  
0 1 2 3  
  I.  PRIHODI – PRIMICI      
1 Prihodi od HZZO 17.788.734 17.563.504  
2 Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja 0 0  
3 Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol. 0 0  
4 Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) 628.998 1.057.631  
5 Prihodi od ostalih korisnika 6.900 55.281  
6 Prihodi od participacije 0 0  
7 Ostali i izvanredni prihodi 103.006 26.531  
8 Primici od financijske imovine i zaduženja 0 0  
  UKUPNI PRIHODI (1 – 8) 18.527.638 18.702.947  
  II. RASHODI – IZDACI      
1 Lijekovi 108.412 103.135  
2 Potrošni medicinski materijal 139.104 290.704  
3 Krv i krvni pripravci 0 0  
4 Živežne namirnice 0 0  
5 Medicinski plinovi 13.064 15.086  
6 Materijal za održavanje čistoće 47.958 14.123  
7 Uredski materijal 47.328 39.323  
8 Ostali razni materijal 53.259 27.749  
9 Utrošena energija 551.500 533.932  
10 Ugrađeni rezervni dijelovi 0 0  
11 Poštanski izdaci 133.016 141.931  
12 Tekuće i investicijsko održavanje 415.011 421.942  
13 Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova 248.069 244.985  
14 Ostali izdaci 998.899 1.074.392  
  Materijalni izdaci (1 – 14) 2.755.620 2.907.302  
15 Bruto plaće 12.405.137 12.715.967  
16 Ostali rashodi za zaposlene* 84.113 64.778  
17 Doprinosi na plaće 1.885.649 2.125.662  
18 Izdaci za prijevoz zaposlenika 722.739 597.472  
19 Ostali materijalni rashodi za zaposlene** 138.240 138.980  
  Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19) 15.235.878 15.642.859  
20 Financijski rashodi 338 0  
21 Izdaci za kapitalna ulaganja 229.207 569.340  
22 Ostali i izvanredni izdaci 23.749 28.979  
23 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0  
24 Nabavna vrijednost prodane robe 0 0  
  UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24) 18.244.792 19.148.480  
  Višak prihoda nad izdacima 282.846 0  
  Manjak prihoda 0 445.533  
  Višak prihoda ih prethodnih godina      
  Manjak prihoda iz prethodnih godina 1.520.288 1.237.442  
  Korigirani višak prihoda      
  Korigirani manjak prihoda 1.237.442 1.682.975  
         
U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose ____________0_________________ kn.  
* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.      
** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo  
  Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka    
         
   ZDRAVSTVENA USTANOVA          
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE                
                   
OBVEZE
                  – kn
O P I S Ukupne obveze na dan 31.12.2014. Ukupno dospjele obveze Dospjele obveze do 60 dana Dospjele obveze od 61 do 90 dana Dospjele obveze od 91 do 120 dana Dospjele obveze od 121 do 150 dana Dospjele obveze od 151 do 180 dana Dospjele obveze od 181 do 365 dana Dospjele obveze preko 365 dana
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Za lijekove 9.466 0 0 0 0 0 0 0 0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. 34.465 11.423 2.488 748 0 6.799 1.388 0 0
Za živežne namirnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Za energiju 26.341 5.470 2.482 1.007 1.082 899 0 0 0
Za ostale materijale i reprodukcijski  materijal 28.369 21.603 10.436 503 4.913 0 0 5.751 0
Za proizvodne i neproizvodne usluge 284.122 105.385 75.426 4.393 7.335 6.305 5.047 6.879  
Za opremu ( osnovna sredstva) 187.075 0 0 0 0 0 0 0 0
Obveze prema zaposlenicima 1.256.857 38.988 9.081 1.960 0 0 0 27.947 0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 160.205 98.624 37.277 16.502 19.486 16.210 591 8.558  
Obveze prema komitentnim bankama za kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale nespomenute obveze 160.577 133.221 60.295 72.926 0 0 0 0 0
 SVEUKUPNE OBVEZE: 2.147.477 414.714 197.485 98.039 32.816 30.213 7.026 49.135 0
                   
Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)          
                   
Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelostiračuna          
 ZDRAVSTVENA USTANOVA                
  ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE                
POTRAŽIVANJA
                   
                  – kn
R.B. O P I S Potraživanja na dan 31.12.2014. Ukupno dospjela potraživanja Dospjela potraživanja do 60 dana Dospjelo od 61 do 90 dana Dospjelo od 91 do 120 dana Dospjelo od 121 do 150 dana Dospjelo od 151 do 180 dana Dospjelo preko 180 dana
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite 1.427.999 0 0 0 0 0 0 0
2 Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ostala potraživanja 410.516 21.885 2.300 0 1.700 0 0 17.885
  UKUPNO: 1.838.515 21.885 2.300 0 1.700 0 0 17.885
                   
                   
      Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.          
      Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)        
                   
      Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Opekline

Opekline nastaju u različitim nesrećama i mogu biti udružene s drugim ozljedama ili prethodno postojećim medicins

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Ugriz zmije

Red zmija pripada redu gmazova.U našim krajevima najčešće susrećemo poskoka i riđovku. Dio ljudi dr

Detaljnije

Krvarenje iz probavnog sustava

Krvarenje iz probavnog sustava je često hitno medicinsko stanje. Krvarenje iz probavnog sustava može trajati duže

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije