NATJEČAJ- SPECIJALIZACIJA 30.12.2014

 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Slavonski Brod, Borovska 7
MB:030112911 OIB:90937164884
telefon: 035/495-462
fax: 035/495-460
URBROJ: 3705/2014
U Slavonskom Brodu, 30. prosinca 2014.god.

Na temelju članka 29. statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, te Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.154/2008), a sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije o suglasnosti na Plan specijalizacije za 2014. godinu, UR.BROJ:172/14, od 27. siječnja. 2014. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR PRISTUPNIKA ZA ODOBRAVANJE

SPECIJALIZACIJE IZ HITNE MEDICINE – 1 izvršitelj

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

– zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine

– odobrenje za samostalan rad,

– aktivno znanje jednoga stranog jezika.

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

– presliku diplome medicinskog fakulteta,

– presliku potvrde o položenome stručnom ispitu,

– presliku odobrenja za samostalan rad,

– presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

– presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

– presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko pristupnik posjeduje),

– presliku nagrada za vrijeme studija (ukoliko pristupnik posjeduje),

– presliku potvrde o poslijediplomskom studiju (ukoliko je pristupnik završio ili je upisan na

poslijediplomski studij),

– popis objavljenih radova (ukoliko su objavljeni),

– presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu

– presliku domovnice,

– original potvrde o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijavi je 8 dana od objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije,

Borovska 7, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika utvrđena su člankom 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08).

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

RAVNATELJICA

Jelena Adrović Princip, mag.iur.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Osoba bez svijesti

Besvjesno stanje je stanje u kojem unesrećeni ne reagira na vanjske podražaje, ali diše i srce mu radi.

Detaljnije

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije

Krvarenje iz probavnog sustava

Krvarenje iz probavnog sustava je često hitno medicinsko stanje. Krvarenje iz probavnog sustava može trajati duže

Detaljnije

Akutno trovanje alkoholom

Simptomi variraju ovisno o količini uzetog alkohola. Konzumacija alkohola u manjoj količini dovodi osobu u blago pr

Detaljnije

Hipoglikemija

Hipoglikemija je iznenadni pad razine šećera u krvi ispod vrijednosti koja omogućava normalno funkcioniranje

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije