NATJEČAJ 20.03.2020.

 Zavod za   hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija, i to:

1.      medicinska sestra/ tehničar, prvostupnik/ica sestrinstva (m/ž) u Timu (2  izvršitelja)   na određeno i puno radno vrijeme , zamjena za duže bolovanje

2.      medicinska sestra/ tehničar, prvostupnik/ica sestrinstva (m/ž) u Timu (3  izvršitelja)   na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za godišnje odmore

Uvjeti za radna mjesta br. 1.i 2. 

-SSS  /VŠS

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godinu dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje stranog jezika.

Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.

Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .

Kandidati koji se prijave na natječaj bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom (putem e-maila).  Provjera znanja i sposobnosti kandidata  vršit će se usmenim testiranjem.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

– životopis,

preslika dokaza o državljanstvu

– preslik svjedodžbe /diplome . 

– potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva,

– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad  HKMS-a .

preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu,

-preslika vozačke dozvole B kategorije za radna mjesta

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti  na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju kandidati su uz prijavu u obvezi  dostaviti dokaze iz čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) od 06.12.2017.g.

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata  za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679.

Svi kandidati koji podnesu prijave dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili  fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.

Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave. 

Sukladno čl.156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18), Zavod će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela  iz glave XVI. i XVIII. Kaznenog zakona.

Izabarani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se da dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani, uz upozorenje  da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos jer je isto uvjet za prijem u radni odnos.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni, bez obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

Natečajna dokumentacija , odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava , s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

 

                                                                                                     Zavod za hitnu medicinu

                                                                                                     Brodsko-posavske županije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije

Strujni udar

 Strujni udar može izazvati opekline kože i dubljih tkiva uključujući mišiće i živce. Kako strujni

Detaljnije

Bol u prsima

 Bol u prsima je često obilježje mnogih stanja koja mogu biti povezana sa srcem , ali se bol u prsištu

Detaljnije

Ugriz zmije

Red zmija pripada redu gmazova.U našim krajevima najčešće susrećemo poskoka i riđovku. Dio ljudi dr

Detaljnije

Akutno trovanje alkoholom

Simptomi variraju ovisno o količini uzetog alkohola. Konzumacija alkohola u manjoj količini dovodi osobu u blago pr

Detaljnije