NATJEČAJ za prijam u radni odnos 10.07.2017.

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija, i to:
doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 4 izvršitelja) na neodređeno i puno radno vrijeme,
doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 2 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme,
doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine ( m/ž) u Timu 1, Ispostava Lužani za rad na autocesti (2 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme do 04. rujna 2017.g., te na određeno i nepuno radno vrijeme u vremenu od 08. rujna 2017.g. do 24.rujna 2017.g.(vikendom, od petka u 08,00 sati do ponedjeljka u 08:00 sati)
Uvjeti :
– VSS,
– položen stručni ispit,
– odobrenje za samostalan rad HLK,
– radno iskustvo najmanje 5 mjeseci,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje stranog jezika,
Provođenje selekcijskog postupka:
Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .
Kandidati koji se prijave na natječaj bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom, a koji će biti objavljen na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije http://zhm-sb.hr/wp/category/natjecaji
Provjera znanja i sposobnosti kandidata vršit će se usmenim testiranjem.
Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:
– životopis,
– preslik osobne iskaznice (obje strane),
– preslik domovnice,
– preslik diplome,
– uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),
– potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva,
– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad HLK ,
– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu za doktora medicine,
– preslika dokaza o poznavanju stranog jezika.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Svi kandidati koji podnesu prijave dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.
Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.
Zavod za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije
POZIV NA TESTIRANJE
Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 49. od 24. svibnja 2017.g., na stranicama Zavoda za zapošljavanje, te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme i to kako slijedi:
Adam Vrbanić , dr.med.
Marija Vrankić, dr.med.
Marko Pražetina, dr.med.
Usmeno testiranje će se izvršiti dana 05. lipnja 2017.g.(ponedjeljak ) s početkom u 12,00 sati i to u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7., Slavonski Brod.
Prije početka testiranja svi kandidati su u obvezi dati na uvid osobnu iskaznicu članovima Povjerenstva.
U Slavonskom Brodu, dana 02. lipnja 2017.g.
Povjerenstvo Zavoda
za testiranje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod, OIB: 90937164884 zastupan po ravnatelju Branku Godić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

Tijana Gačić, Nas.A.Hebrang 5/6 , Slavonski Brod OIB:20117771205 (u daljnjem tekstu: Radnica) dana 29. svibnja 2017.g. u Slavonskom Brodu, temeljem odredbi članka 10. i 12. Zakona o radu (NN 93/14) sklopili su sljedeći

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

Ovim ugovorom poslodavac i radnica uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze iz rada radnice kod poslodavca.

Članak 2.
Ugovor o radu se sklapa na određeno i puno radno vrijeme do donošenja odluke o izboru za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme doktora medicine zbog odlaska radnice Marijane Odobašić, dr.med.

Članak 3.

Radnica će započeti rad kod poslodavca prema ovom Ugovoru s danom 31.svibnja 2017.g.

Članak 4.

Radnica će obavljati poslove doktora medicine u timu.

Članak 5.

Radnica će poslove iz članka 4. Ugovora o radu obavljati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, na adresi Borovska 7, Slavonski Brod kao i u svim drugim ispostavama Zavoda te lokacijama sukladno potrebama poslodavca.

Članak 6 .

Radnica će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Raspored radnog vremena (tjedni raspored, dnevni početak i završetak, ) odredit će se pisanom odlukom poslodavca sukladno važećim pozitivnim propisima.

Članak 7.

Za obavljanje poslova iz članka 4. Ugovora o radu poslodavac se obvezuje radnici isplaćivati osnovnu plaću prema osnovici u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije .

Članak 8.

Godišnji odmor radnici se određuje sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te odredbama Zakona o radu.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora odredit će se pisanom odlukom poslodavca u skladu s važećim pozitivnim propisima.

Članak 9.

U slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnice, primjenjuju se otkazni rokovi navedeni u Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Članak 10.

Na ostala prava i obveze koja nisu regulirana ovim Ugovorom o radu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Radnica je upoznata sa propisima i pravnim aktima kojima se uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 11.

Ovaj ugovor je sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po (1) jedan primjerak.

Članak 12.

U znak obostranog prihvata odredbi ovoga Ugovora stranke isti vlastoručno potpisuju.

Ur.broj: /2017
U Slavonskom Brodu, 29.svibnja 2017.g.

RADNICA: POSLODAVAC:
Tijana Gačić,dr.med. Branko Godić, dipl.oec.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
BOROVSKA 7, SLAVONSKI BROD
UR.BROJ:____/17

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije dana 26. svibnja 2017.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme prema natječaju br.47. objavljenom u NN 17.svibnja 2017.g.
I.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu testiranja natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme i to u osobama kako slijedi:
Dr.Branka Bardak,spec.obit. i hitne medicine
Jelena Adrović Princip, mag.iur.
II.
Povjerenstvo za provedbu natječaja obvezuje se izvršiti testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te predložiti kandidate za izbor.
Testiranje će se provesti u sjedištu Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Borovska 7., a o vremenu testiranja kandidati će biti izvješteni putem poziva koji će biti objavljen na internet stranici Zavoda.
Dr. Branka Bardak, spec. obit. i hitne medicine i rukovoditeljica službe za pravne, kadrovske i opće poslove Jelena Adrović Princip, mag.iur. obvezuju se izvršiti pregled dokumentacije koja je stigla u otvorenom zakonskom roku te utvrditi popis kandidata .
O provedbi postupka testiranja Povjerenstvo sastavlja zapisnik.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje:
Ova Odluka temelji se na potrebi zapošljavanja sukladno objavljenom natječaju u Narodnim novinama dana 17. svibnja 2017.g. broj 47.

Dostaviti:
Ravnatelj:
1.Članovima Povjerenstva
2.Pismohrana, ovdje. Branko Godić, dipl.oec.
ZAPISNIK
o otvaranju i utvrđivanju natječajne dokumentacije od 26. svibnja 2017.g.
( po natječaju objavljenom u NN broj 47 dana 17. svibnja 2017.g.
za radno mjesto doktora medicine )

Vrijeme: 09,00 sati- početak

Prisutni članovi Povjerenstva:

Jelena Adrović Princip, mag.iur.-rukovoditeljica službe za pravne , kadrovske i opće poslove
dr.Branka Bardak,spec.obit. i hitne medicine

Utvrđuje se da je u otvorenom zakonskom roku pristiglo 3 prijave i to kandidata kako slijedi:

Tijana Gačić, dr.med.,
Jan Skolar , dr.med.
Eldar Hamzić, dr.med. iz BiH
Jelena Adrović Princip mag.iur., članica Povjerenstva obvezuje se pisanim pozivom putem internet stranice Zavoda obavijestiti kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja o vremenu i mjestu usmenog testiranja, a koje će se održati dana 29. svibnja 2017.g. s početkom u 10,00 sati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod za kandidata broj 1., a za kandidata br. 2. dana 05.lipnja 2017.g. u 10,00 sati obzirom da je isti odsutan te je u prijavi molio odgodu testiranja do 03.lipnja 2017.g. Obzirom na nedostatak prijava i broj raspisanih radnih mjesta za doktora medicine Povjerenstvo nema razloga ne prihvatiti prijedlog kandidata broj 2 za usmeno testiranje nakon 03.lipnja 2017.g.

Kandidat broj 3. ne ispunjava formalne uvjete tražene natječajem obzirom da isti nije državljanin RH te u prijavi nije dokazao da ispunjava uvjete tražene važećim propisima RH za rad stranaca u RH.

Završeno u 09,30 sati
Povjerenstvo:

Jelena Adrović Princip, mag.iur.________________________________
dr.Branka Bardak , spec.obit. i hitne medicine ____________________

ZAPISNIK
o provedbi testiranja kandidata slijedom natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme od 29. svibnja 2017.g.
( temeljem natječaja NN br. 47/2017 od 17.svibnja 2017.g.)

Vrijeme: 10,00 sati- početak

Prisutni članovi Povjerenstva:

dr. Branka Bardak, spec.obit. i hitne medicine
Jelena Adrović Princip, mag.iur.
Sijedom obavijesti za testiranje na testiranje je pristupila kandidatkinja Tijana Gačić, dr.med.
Obzirom da je natječajni postupak raspisan za (7) sedam doktora medicine , a kako su se javila samo (2) dva kandidata , a koja ne mogu u isto vrijeme pristupiti testiranju, Povjerenstvo je odlučilo obaviti razgovor s kandidatkinjom na način da je ista zamoljena da se kratko predstavi, odnosno kaže nešto o sebi, odnosno da iznese svoje želje, ciljeve i ambicije te razloge javljanja na ovaj natječaj, a što je ona i učinila.

Nakon predstavljanja , kandidatkinja je također upoznata sa mogućnošću rada u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški ili Vrpolju na što je ista odgovorila da nije problem.

Na upit kada najranije može početi raditi ista je odgvorila odmah.

Obzirom na prijeku potrebu zapošljavanja doktora medicine u Zavodu, Povjerenstvo predlaže ravnatelju zapošljavanje doktora medicine u osobi Tijana Gačić, dr.med.

Završeno u 10, 30 sati.
Povjerenstvo:

dr.Branka Bardak, spec.obit. i hitne medicine ________________________,

Jelena Adrović Princip, mag.iur._______________________________________,
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
BOROVSKA 7,SLAVONSKI BROD
Broj:___/2017

U Slavonskom Brodu, 29. svibnja 2017.g.
Dana 29. svibnja 2017.g. ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije d o n o s i
O D L U K U
Članak 1.
Ravnatelj Zavoda prihvaća prijedlog Povjerenstva imenovanog dana 26. svibnja 2017.g., a koje je izvršilo provedbu testiranja slijedom natječaja za:
– doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme.
Članak 2.
Povjerenstvo je predložilo, a ravnatelj prihvatio prijedlog kandidata u osobi:
Tijana Gačić, dr.med.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje:
Slijedom imenovanja Povjerenstvo je obavilo razgovor s kandidatkinjom koja se javila na natječaj. Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo predlaže kandidatkinju koju kao ravnatelj nemam razloga ne prihvatiti.
Ravnatelj:
Branko Godić, dipl.oec.

ZAPISNIK
o provedbi testiranja kandidata slijedom natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme od 05. lipnja 2017.g.
( temeljem natječaja NN br. 47/2017 od 17.svibnja 2017.g.)

Vrijeme: 10,00 sati- početak

Prisutni članovi Povjerenstva:

dr. Branka Bardak, spec.obit. i hitne medicine
Jelena Adrović Princip, mag.iur.
Sijedom obavijesti za testiranje na testiranje je pristupio kandidat Jan Sokolar, dr.med.
Obzirom da je natječajni postupak raspisan za (7) sedam doktora medicine , a kako su se javila samo (2) dva kandidata , a koja ne mogu u isto vrijeme pristupiti testiranju, Povjerenstvo je odlučilo obaviti razgovor s kandidatom na način da je isti zamoljen da se kratko predstavi, odnosno kaže nešto o sebi, odnosno da iznese svoje želje, ciljeve i ambicije te razloge javljanja na ovaj natječaj, a što je on i učinio.

Nakon predstavljanja , kandidat je također upoznat sa mogućnošću rada u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški ili Vrpolju na što je isti odgovorio da nije problem.

Na upit kada najranije može početi raditi isti je odgvorio za 10 dana.

Obzirom da kandidat ima prebivalište u Zagrebu istom je postavljen upit gdje ima namjeru stanovati obzirom da je udaljenost mjesta rada i mjesta stanovanja kandidata veća od 98 km, a koja činjenica zahtjeva prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja zbog troška prijevoza. Kandidat odgovara da je rodom iz Slavonskog Broda te da planira tijekom rada u zavodu stanovati u Slavonskom Brodu.

Obzirom na prijeku potrebu zapošljavanja doktora medicine u Zavodu, Povjerenstvo predlaže ravnatelju zapošljavanje doktora medicine u osobi Jan Sokolar, dr.med.

Završeno u 10, 30 sati.
Povjerenstvo:

dr.Branka Bardak, spec.obit. i hitne medicine ________________________,

Jelena Adrović Princip, mag.iur._______________________________________,
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
BOROVSKA 7,SLAVONSKI BROD
Broj:___/2017

U Slavonskom Brodu, 12. lipnja 2017.g.
Dana 12. lipnja 2017.g. ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije d o n o s i
O D L U K U
Članak 1.
Ravnatelj Zavoda prihvaća prijedlog Povjerenstva imenovanog dana 26. svibnja 2017.g., a koje je izvršilo provedbu testiranja slijedom natječaja za:
– doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme.
Članak 2.
Povjerenstvo je predložilo, a ravnatelj prihvatio prijedlog kandidata u osobi:
Jan Sokolar, dr.med.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje:
Slijedom imenovanja Povjerenstvo je obavilo razgovor s kandidatom koji se javio na natječaj. Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo predlaže kandidata koji kao ravnatelj nemam razloga ne prihvatiti.
Ravnatelj:
Branko Godić, dipl.oec.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod, OIB: 90937164884 zastupan po ravnatelju Branku Godić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

Jan Sokolar, Maksimirska cesta 76., Zagreb OIB:74728652803 (u daljnjem tekstu: Radnik) dana 16. lipnja 2017.g. u Slavonskom Brodu, temeljem odredbi članka 10. i 12. Zakona o radu (NN 93/14) sklopili su sljedeći

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Članak 1.

Ovim ugovorom poslodavac i radnik uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze iz rada radnika kod poslodavca.

Članak 2.
Ugovor o radu se sklapa na određeno i puno radno vrijeme do povratak na rad radnice Ivane Benić, dr.med.
Članak 3.

Radnik će započeti rad kod poslodavca prema ovom Ugovoru s danom 19.lipnja 2017.g.

Članak 4.

Radnik će obavljati poslove doktora medicine u timu.

Članak 5.

Radnik će poslove iz članka 4. Ugovora o radu obavljati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, na adresi Borovska 7, Slavonski Brod kao i u svim drugim ispostavama Zavoda te lokacijama sukladno potrebama poslodavca.
Članak 6 .

Radnik će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Raspored radnog vremena (tjedni raspored, dnevni početak i završetak, ) odredit će se pisanom odlukom poslodavca sukladno važećim pozitivnim propisima.
Članak 7.

Za obavljanje poslova iz članka 4. Ugovora o radu poslodavac se obvezuje radniku isplaćivati osnovnu plaću prema osnovici u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije .

Članak 8.

Godišnji odmor radniku se određuje sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te odredbama Zakona o radu.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora odredit će se pisanom odlukom poslodavca u skladu s važećim pozitivnim propisima.

Članak 9.

U slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnika, primjenjuju se otkazni rokovi navedeni u Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Članak 10.

Na ostala prava i obveze koja nisu regulirana ovim Ugovorom o radu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Radnik je upoznat sa propisima i pravnim aktima kojima se uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 11.

Ovaj ugovor je sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po (1) jedan primjerak.

Članak 12.

U znak obostranog prihvata odredbi ovoga Ugovora stranke isti vlastoručno potpisuju.

Ur.broj: /2017
U Slavonskom Brodu, 16.lipnja 2017.g.

RADNIK : POSLODAVAC:
Jan Sokolar,dr.med. Branko Godić, dipl.oec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod, OIB: 90937164884 zastupan po ravnatelju Branku Godić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

Adam Vrbanić, Sibinjskih žrtava 125. OIB: 42637193227 (u daljnjem tekstu: Radnik) dana 16. lipnja 2017.g. u Slavonskom Brodu, temeljem odredbi članka 10. i 12. Zakona o radu (NN 93/14) sklopili su sljedeći
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

Ovim ugovorom poslodavac i radnik uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze iz rada radnika kod poslodavca.

Članak 2.
Ugovor o radu se sklapa na određeno i puno radno vrijeme do donošenja odluke o izboru za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme doktora medicine zbog odlaska radnice Josipe Marić, dr.med.

Članak 3.

Radnik će započeti rad kod poslodavca prema ovom Ugovoru s danom 30.lipnja 2017.g.

Članak 4.

Radnik će obavljati poslove doktora medicine u timu.

Članak 5.

Radnik će poslove iz članka 4. Ugovora o radu obavljati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, na adresi Borovska 7, Slavonski Brod kao i u svim drugim ispostavama Zavoda te lokacijama sukladno potrebama poslodavca.

Članak 6 .

Radnik će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Raspored radnog vremena (tjedni raspored, dnevni početak i završetak, ) odredit će se pisanom odlukom poslodavca sukladno važećim pozitivnim propisima.
Članak 7.

Za obavljanje poslova iz članka 4. Ugovora o radu poslodavac se obvezuje radniku isplaćivati osnovnu plaću prema osnovici u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije .

Članak 8.

Godišnji odmor radniku se određuje sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te odredbama Zakona o radu.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora odredit će se pisanom odlukom poslodavca u skladu s važećim pozitivnim propisima.

Članak 9.

U slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnika, primjenjuju se otkazni rokovi navedeni u Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Članak 10.

Na ostala prava i obveze koja nisu regulirana ovim Ugovorom o radu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Radnik je upoznat sa propisima i pravnim aktima kojima se uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 11.

Ovaj ugovor je sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po (1) jedan primjerak.

Članak 12.

U znak obostranog prihvata odredbi ovoga Ugovora stranke isti vlastoručno potpisuju.

Ur.broj: /2017
U Slavonskom Brodu, 16.lipnja 2017.g.

RADNIK : POSLODAVAC:
Adam Vrbanić,dr.med. Branko Godić, dipl.oec.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod, OIB: 90937164884 zastupan po ravnatelju Branku Godić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

Marko Pražetina , Ul.Marka Foteza 24., Zagreb OIB: 02139136030 (u daljnjem tekstu: Radnik) dana 16. lipnja 2017.g. u Slavonskom Brodu, temeljem odredbi članka 10. i 12. Zakona o radu (NN 93/14) sklopili su sljedeći
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Članak 1.

Ovim ugovorom poslodavac i radnik uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze iz rada radnika kod poslodavca.

Članak 2.
Ugovor o radu se sklapa na određeno i puno radno vrijeme do donošenja odluke o izboru za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme doktora medicine zbog odlaska radnika Ivana Aladrović , dr.med.

Članak 3.

Radnik će započeti rad kod poslodavca prema ovom Ugovoru s danom 19.lipnja 2017.g.

Članak 4.

Radnik će obavljati poslove doktora medicine u timu.

Članak 5.

Radnik će poslove iz članka 4. Ugovora o radu obavljati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, na adresi Borovska 7, Slavonski Brod kao i u svim drugim ispostavama Zavoda te lokacijama sukladno potrebama poslodavca.
Članak 6 .

Radnik će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Raspored radnog vremena (tjedni raspored, dnevni početak i završetak, ) odredit će se pisanom odlukom poslodavca sukladno važećim pozitivnim propisima.

Članak 7.

Za obavljanje poslova iz članka 4. Ugovora o radu poslodavac se obvezuje radniku isplaćivati osnovnu plaću prema osnovici u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije .

Članak 8.

Godišnji odmor radniku se određuje sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te odredbama Zakona o radu.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora odredit će se pisanom odlukom poslodavca u skladu s važećim pozitivnim propisima.

Članak 9.

U slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnika, primjenjuju se otkazni rokovi navedeni u Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Članak 10.

Na ostala prava i obveze koja nisu regulirana ovim Ugovorom o radu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Radnik je upoznat sa propisima i pravnim aktima kojima se uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 11.

Ovaj ugovor je sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po (1) jedan primjerak.

Članak 12.

U znak obostranog prihvata odredbi ovoga Ugovora stranke isti vlastoručno potpisuju.

Ur.broj: /2017
U Slavonskom Brodu, 16.lipnja 2017.g.

RADNIK : POSLODAVAC:
Marko Pražetina,dr.med. Branko Godić, dipl.oec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod, OIB: 90937164884 zastupan po ravnatelju Branku Godić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

Marko Pražetina , Ul.Marka Foteza 24., Zagreb OIB: 02139136030 (u daljnjem tekstu: Radnik) dana 16. lipnja 2017.g. u Slavonskom Brodu, temeljem odredbi članka 10. i 12. Zakona o radu (NN 93/14) sklopili su sljedeći
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Članak 1.

Ovim ugovorom poslodavac i radnik uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze iz rada radnika kod poslodavca.

Članak 2.
Ugovor o radu se sklapa na određeno i puno radno vrijeme do donošenja odluke o izboru za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme doktora medicine zbog odlaska radnika Ivana Aladrović , dr.med.

Članak 3.

Radnik će započeti rad kod poslodavca prema ovom Ugovoru s danom 19.lipnja 2017.g.

Članak 4.

Radnik će obavljati poslove doktora medicine u timu.

Članak 5.

Radnik će poslove iz članka 4. Ugovora o radu obavljati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, na adresi Borovska 7, Slavonski Brod kao i u svim drugim ispostavama Zavoda te lokacijama sukladno potrebama poslodavca.
Članak 6 .

Radnik će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Raspored radnog vremena (tjedni raspored, dnevni početak i završetak, ) odredit će se pisanom odlukom poslodavca sukladno važećim pozitivnim propisima.

Članak 7.

Za obavljanje poslova iz članka 4. Ugovora o radu poslodavac se obvezuje radniku isplaćivati osnovnu plaću prema osnovici u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije .

Članak 8.

Godišnji odmor radniku se određuje sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te odredbama Zakona o radu.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora odredit će se pisanom odlukom poslodavca u skladu s važećim pozitivnim propisima.

Članak 9.

U slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnika, primjenjuju se otkazni rokovi navedeni u Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Članak 10.

Na ostala prava i obveze koja nisu regulirana ovim Ugovorom o radu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Radnik je upoznat sa propisima i pravnim aktima kojima se uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 11.

Ovaj ugovor je sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po (1) jedan primjerak.

Članak 12.

U znak obostranog prihvata odredbi ovoga Ugovora stranke isti vlastoručno potpisuju.

Ur.broj: /2017
U Slavonskom Brodu, 16.lipnja 2017.g.

RADNIK : POSLODAVAC:
Marko Pražetina,dr.med. Branko Godić, dipl.oec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE, Borovska 7, Slavonski Brod, OIB: 90937164884 zastupan po ravnatelju Branku Godić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

Marija Vrankić, Bogdanovačka 4., Zagreb OIB: 52008459456 (u daljnjem tekstu: Radnica) dana 16. lipnja 2017.g. u Slavonskom Brodu, temeljem odredbi članka 10. i 12. Zakona o radu (NN 93/14) sklopili su sljedeći
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Članak 1.

Ovim ugovorom poslodavac i radnica uređuju međusobne odnose, prava i obveze koje proizlaze iz rada radnice kod poslodavca.

Članak 2.
Ugovor o radu se sklapa na određeno i puno radno vrijeme do donošenja odluke o izboru za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme doktora medicine zbog odlaska radnice Sare Golubić , dr.med.

Članak 3.

Radnica će započeti rad kod poslodavca prema ovom Ugovoru s danom 19.lipnja 2017.g.

Članak 4.

Radnica će obavljati poslove doktora medicine u timu.

Članak 5.

Radnica će poslove iz članka 4. Ugovora o radu obavljati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, na adresi Borovska 7, Slavonski Brod kao i u svim drugim ispostavama Zavoda te lokacijama sukladno potrebama poslodavca.
Članak 6 .

Radnica će raditi puno radno vrijeme od 40 (četrdeset) sati tjedno sukladno odredbama Zakona o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Raspored radnog vremena (tjedni raspored, dnevni početak i završetak, ) odredit će se pisanom odlukom poslodavca sukladno važećim pozitivnim propisima.

Članak 7.

Za obavljanje poslova iz članka 4. Ugovora o radu poslodavac se obvezuje radnici isplaćivati osnovnu plaću prema osnovici u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije .

Članak 8.

Godišnji odmor radnici se određuje sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te odredbama Zakona o radu.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora odredit će se pisanom odlukom poslodavca u skladu s važećim pozitivnim propisima.

Članak 9.

U slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnice, primjenjuju se otkazni rokovi navedeni u Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Članak 10.

Na ostala prava i obveze koja nisu regulirana ovim Ugovorom o radu, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o radu, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Radnica je upoznata sa propisima i pravnim aktima kojima se uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 11.

Ovaj ugovor je sklopljen u (2) dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po (1) jedan primjerak.

Članak 12.

U znak obostranog prihvata odredbi ovoga Ugovora stranke isti vlastoručno potpisuju.

Ur.broj: /2017
U Slavonskom Brodu, 16.lipnja 2017.g.

RADNICA : POSLODAVAC:
Marija Vrankić,dr.med. Branko Godić, dipl.oec.

POZIV NA TESTIRANJE
Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 49. od 24. svibnja 2017.g., na stranicama Zavoda za zapošljavanje, te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme i to kako slijedi:
Adam Vrbanić , dr.med.
Marija Vrankić, dr.med.
Marko Pražetina, dr.med.
Usmeno testiranje će se izvršiti dana 05. lipnja 2017.g.(ponedjeljak ) s početkom u 12,00 sati i to u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7., Slavonski Brod.
Prije početka testiranja svi kandidati su u obvezi dati na uvid osobnu iskaznicu članovima Povjerenstva.
U Slavonskom Brodu, dana 02. lipnja 2017.g.
Povjerenstvo Zavoda
za testiranje
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
BOROVSKA 7, SLAVONSKI BROD
UR.BROJ:____/17
Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije dana 02. lipnja 2017.g. donosi sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme prema natječaju br.49. objavljenom u NN 24.svibnja 2017.g.
I.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu testiranja natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme i to u osobama kako slijedi:
Dr.Branka Bardak,spec.obit. i hitne medicine
Jelena Adrović Princip, mag.iur.
II.
Povjerenstvo za provedbu natječaja obvezuje se izvršiti testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te predložiti kandidate za izbor.
Testiranje će se provesti u sjedištu Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Borovska 7., a o vremenu testiranja kandidati će biti izvješteni putem poziva koji će biti objavljen na internet stranici Zavoda.
Dr. Branka Bardak, spec. obit. i hitne medicine i rukovoditeljica službe za pravne, kadrovske i opće poslove Jelena Adrović Princip, mag.iur. obvezuju se izvršiti pregled dokumentacije koja je stigla u otvorenom zakonskom roku te utvrditi popis kandidata .
O provedbi postupka testiranja Povjerenstvo sastavlja zapisnik.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje:
Ova Odluka temelji se na potrebi zapošljavanja sukladno objavljenom natječaju u Narodnim novinama dana 24. svibnja 2017.g. broj 49.
Dostaviti:
Ravnatelj:
1.Članovima Povjerenstva
2.Pismohrana, ovdje. Branko Godić, dipl.oec.
ZAPISNIK
o otvaranju i utvrđivanju natječajne dokumentacije od 02. lipnja 2017.g.
( po natječaju objavljenom u NN broj 49 dana 24. svibnja 2017.g.
za radno mjesto doktora medicine )

Vrijeme: 09,00 sati- početak

Prisutni članovi Povjerenstva:

Jelena Adrović Princip, mag.iur.-rukovoditeljica službe za pravne , kadrovske i opće poslove
dr.Branka Bardak,spec.obit. i hitne medicine

Utvrđuje se da je u otvorenom zakonskom roku pristiglo 3 prijave i to kandidata kako slijedi:

1) Adam Vrbanić, dr.med.
2) Marija Vrankić, dr.med.
3) Marko Pražetina, dr.med.
Jelena Adrović Princip mag.iur., članica Povjerenstva obvezuje se pisanim pozivom putem internet stranice Zavoda obavijestiti kandidate o vremenu i mjestu usmenog testiranja, a koje će se održati dana 05. lipnja 2017.g. s početkom u 10,00 sati u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod.

Završeno u 09,30 sati
Povjerenstvo:

Jelena Adrović Princip, mag.iur.________________________________
dr.Branka Bardak , spec.obit. i hitne medicine ____________________

ZAPISNIK
o provedbi testiranja kandidata slijedom natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme od 05. lipnja 2017.g.
( temeljem natječaja NN br. 49/2017 od 24.svibnja 2017.g.)

Vrijeme: 10,00 sati- početak

Prisutni članovi Povjerenstva:

dr. Branka Bardak, spec.obit. i hitne medicine
Jelena Adrović Princip, mag.iur.
Sijedom obavijesti za testiranje na testiranje su pristupili :

1)Adam Vrbanić, dr.med.
2) Marija Vrankić, dr.med.
3) Marko Pražetina, dr.med.

Obzirom da je natječajni postupak raspisan za (7) sedam doktora medicine , a kako su se javila samo (3) tri kandidata , Povjerenstvo je odlučilo obaviti razgovor s kandidatom bez posebnog testiranja na način da su isti zamoljeni da se kratko predstave, odnosno kažu nešto o sebi, odnosno da iznese svoje želje, ciljeve i ambicije te razloge javljanja na ovaj natječaj, a što su isti i učinili.

Nakon predstavljanja , kandidati su također upoznati sa mogućnošću rada u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški ili Vrpolju na što su isti odgovorili da nije problem.

Na upit kada najranije mogu početi raditi isti su se načelno izjasnili cca 10 dana.

Obzirom da dva kandidata ( Vrankić i Pražetina) imaju prebivalište u Zagrebu postavljen im upit gdje imaju namjeru stanovati obzirom da je udaljenost mjesta rada i mjesta stanovanja veća od 98 km, a koja činjenica zahtjeva prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja zbog troška prijevoza. Kandidati su odgovoril da tijekom rada u zavodu planiraju stanovati u Slavonskom Brodu.

Obzirom na prijeku potrebu zapošljavanja doktora medicine u Zavodu, Povjerenstvo predlaže ravnatelju zapošljavanje sva tri (3) doktora medicine s tim da kandidat Adam Vrankić prethodno dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Završeno u 10, 30 sati.
Povjerenstvo:

dr.Branka Bardak, spec.obit. i hitne medicine ________________________,

Jelena Adrović Princip, mag.iur._______________________________________,

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
BOROVSKA 7,SLAVONSKI BROD
Broj:___/2017

U Slavonskom Brodu, 16. lipnja 2017.g.
Dana 16. lipnja 2017.g. ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije d o n o s i
O D L U K U
Članak 1.
Ravnatelj Zavoda prihvaća prijedlog Povjerenstva imenovanog dana 02. lipnja 2017.g., a koje je izvršilo provedbu testiranja slijedom natječaja za:
– doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme.
Članak 2.
Povjerenstvo je predložilo, a ravnatelj prihvatio prijedlog kandidata u osobi:
Marija Vrankić, dr.med.
Marko Pražetina, dr.med.,
Adam Vrbanić, dr.med,
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje:
Slijedom imenovanja Povjerenstvo je obavilo razgovor s kandidatom koji se javio na natječaj. Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo predlaže kandidata koji kao ravnatelj nemam razloga ne prihvatiti.
Ravnatelj:
Branko Godić, dipl.oec.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Konvulzije u djece

 Kod male djece napadaji grčeva (konvulzije) najčešće se javljaju kod stanja praćenih povi&s

Detaljnije

Modularni tečaj iz hitnih stanja služba patronaže

 Zahvaljujući suradnji službe patronaže DZ Sl.Brod i Zavoda održan je 22.travnja 2017. modularni tečaj iz h

Detaljnije

Bolovi u trbuhu

  Bolovi u trbuhu su jedna od najčešćih tegoba koje se susreću u hitnoj medicini. Ponekad je t

Detaljnije

Hipoglikemija

Hipoglikemija je iznenadni pad razine šećera u krvi ispod vrijednosti koja omogućava normalno funkcioniranje

Detaljnije

Akutno trovanje alkoholom

Simptomi variraju ovisno o količini uzetog alkohola. Konzumacija alkohola u manjoj količini dovodi osobu u blago pr

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije