Izmjene i dopuna Pravilnika 25.07.2014

 OBRAZLOŽENJE IZMJENA DOPUNA

Promjene u članku 1. Izmjena i dopuna Pravilnika uvjetovane su stupanjem na snagu Pravilnika o pripravničkom stažu ( NN 114/13).

Promjene u člancima 2.3.4.5.i 6. predlažu se su na prijedlog Stručnog vijeća Zavoda.
U Slavonskom Brodu, 08.srpnja 2014.g.

Ravnateljica:

Jelena Adrović, mag.iur.

Na temelju odredbe članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08,71/10,139/10,22/11,84/11,12/12,70/12,82/13 i 159/13) i članka 21.Statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, a u svezi čl.18. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, Upravno vijeće Zavoda na svojoj 10. sjednici održanoj dana 14.srpnja 2014.g. godine, do n o s i

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
od 11.travnja 2013.g

Članak 1.

U privitku 2. u službi hitne medicine (II) točka 7. stavak 5. koji glasi najmanje 1 godina radnog iskustva mijenja se i glasi: najmanje 5 mjeseci radnog iskustva.
Članak 2.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.2. zdravstveni radnik u SHM VSS DR.MEDICINE/SPEC dodaje se stavak 15. koji glasi: prima naloge za rad iz prijavno dojavne jedinice.

Članak 3.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.3. zdravstveni radnik u SHM MEDICINSKA SESTRA –TEHNIČAR u stavku 9. koji glasi: prima naloge za rad iz prijavno dojavne jedinice dodaje se …. samo u Timu 2. Dodaje se stavak 15 koji glasi:
MED.SESTRA-TEHNIČAR u Timu 2 vodi brigu o putnim radnim listovima te formira i pohranjuje ih u računalu ,vodi brigu o putnim nalozima, pravovremeno i uredno ih predaje, pravda gorivo utrošeno za vrijeme vožnje i brine se o utrošku i količini određenog , a u slučaju prekovremenog trošenja goriva poduzima da se takvo trošenje spriječi te vodi brigu o putnim radnim listovima na zakonom propisanom obrascu ( Putni radni list za putničko motorno vozilo). Dodaje se stavak 16. koji glasi: MED.SESTRA-TEHNIČAR u Timu 1 formira i pohranjuje putni radni list u računalu.

Članak 4.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.4. zdravstveni radnik u SHM VODITELJ ZAVODA U SJEDIŠTU ZAVODA I ISPOSTAVAMA ZAVODA T-1 i T-2 MED.SESTRA-TEHNIČAR/SPEC u stavku 9. koji glasi: prima naloge za rad iz prijavno dojavne jedinice dodaje se …. samo u Timu 2.

Članak 5.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.5. zdravstveni radnik u SHM MED.SESTRA-TEHNIČARA/SPEC. u stavku 1. koji glasi: vrši prijem poziva za hitnu intervenciju na terenu dodaje se …. samo u Timu 2. Dodaje se stavak 11. za koji glasi:
MED.SESTRA-TEHNIČARA/SPEC u Timu 2 vodi brigu o putnim radnim listovima te formira i pohranjuje ih u računalu ,vodi brigu o putnim nalozima, pravovremeno i uredno ih predaje, pravda gorivo utrošeno za vrijeme vožnje i brine se o utrošku i količini određenog , a u slučaju prekovremenog trošenja goriva poduzima da se takvo trošenje spriječi te vodi brigu o putnim radnim listovima na zakonom propisanom obrascu ( Putni radni list za putničko motorno vozilo). Dodaje se stavak 12. koji glasi: MED.SESTRA-TEHNIČARA/SPEC u Timu 1 formira i pohranjuje putni radni list u računalu.
Članak 6.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.8. u stavku 3. dodaje se „ te vodi brigu o putnim radnim listovima na zakonom propisanom obrascu ( Putni radni list za putničko motorno vozilo).
Članak 7.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Brodsko- posavske županije odnosno objave na način propisan u skladu sa Zakonom.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Prim.Đuro Miškić, dr.med.

Utvrđuje se da će ovaj Pravilnik biti objavljen na oglasnoj ploči s danom donošenja te će stupiti na snagu dana 22. srpnja 2014.g.
Ravnateljica:

Jelena Adrović, mag.iur.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije

Bol u prsima

 Bol u prsima je često obilježje mnogih stanja koja mogu biti povezana sa srcem , ali se bol u prsištu

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije

Astma u djece

Kad ćete posumnjati da dijete ima astmu? Dijete može osjećati otežano disanje i zaduhu, š

Detaljnije