Pokazatelje financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 2014.g.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2013./ 2014. GODINE
u kn
Red. Br. P O K A Z A T E L J I I.-XII. 2013. I.-XII. 2014.
0 1 2 3
I.  PRIHODI – PRIMICI
1 Prihodi od HZZO 17.788.734 17.563.504
2 Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja 0 0
3 Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol. 0 0
4 Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) 628.998 1.057.631
5 Prihodi od ostalih korisnika 6.900 55.281
6 Prihodi od participacije 0 0
7 Ostali i izvanredni prihodi 103.006 26.531
8 Primici od financijske imovine i zaduženja 0 0
UKUPNI PRIHODI (1 – 8) 18.527.638 18.702.947
II. RASHODI – IZDACI
1 Lijekovi 108.412 103.135
2 Potrošni medicinski materijal 139.104 290.704
3 Krv i krvni pripravci 0 0
4 Živežne namirnice 0 0
5 Medicinski plinovi 13.064 15.086
6 Materijal za održavanje čistoće 47.958 14.123
7 Uredski materijal 47.328 39.323
8 Ostali razni materijal 53.259 27.749
9 Utrošena energija 551.500 533.932
10 Ugrađeni rezervni dijelovi 0 0
11 Poštanski izdaci 133.016 141.931
12 Tekuće i investicijsko održavanje 415.011 421.942
13 Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova 248.069 244.985
14 Ostali izdaci 998.899 1.074.392
Materijalni izdaci (1 – 14) 2.755.620 2.907.302
15 Bruto plaće 12.405.137 12.715.967
16 Ostali rashodi za zaposlene* 84.113 64.778
17 Doprinosi na plaće 1.885.649 2.125.662
18 Izdaci za prijevoz zaposlenika 722.739 597.472
19 Ostali materijalni rashodi za zaposlene** 138.240 138.980
Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19) 15.235.878 15.642.859
20 Financijski rashodi 338 0
21 Izdaci za kapitalna ulaganja 229.207 569.340
22 Ostali i izvanredni izdaci 23.749 28.979
23 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 0
24 Nabavna vrijednost prodane robe 0 0
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24) 18.244.792 19.148.480
Višak prihoda nad izdacima 282.846 0
Manjak prihoda 0 445.533
Višak prihoda ih prethodnih godina
Manjak prihoda iz prethodnih godina 1.520.288 1.237.442
Korigirani višak prihoda
Korigirani manjak prihoda 1.237.442 1.682.975
U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose ____________0_________________ kn.
* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.
** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo
Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka
   ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
OBVEZE
– kn
O P I S Ukupne obveze na dan 31.12.2014. Ukupno dospjele obveze Dospjele obveze do 60 dana Dospjele obveze od 61 do 90 dana Dospjele obveze od 91 do 120 dana Dospjele obveze od 121 do 150 dana Dospjele obveze od 151 do 180 dana Dospjele obveze od 181 do 365 dana Dospjele obveze preko 365 dana
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Za lijekove 9.466 0 0 0 0 0 0 0 0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. 34.465 11.423 2.488 748 0 6.799 1.388 0 0
Za živežne namirnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Za energiju 26.341 5.470 2.482 1.007 1.082 899 0 0 0
Za ostale materijale i reprodukcijski  materijal 28.369 21.603 10.436 503 4.913 0 0 5.751 0
Za proizvodne i neproizvodne usluge 284.122 105.385 75.426 4.393 7.335 6.305 5.047 6.879
Za opremu ( osnovna sredstva) 187.075 0 0 0 0 0 0 0 0
Obveze prema zaposlenicima 1.256.857 38.988 9.081 1.960 0 0 0 27.947 0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 160.205 98.624 37.277 16.502 19.486 16.210 591 8.558
Obveze prema komitentnim bankama za kredite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale nespomenute obveze 160.577 133.221 60.295 72.926 0 0 0 0 0
 SVEUKUPNE OBVEZE: 2.147.477 414.714 197.485 98.039 32.816 30.213 7.026 49.135 0
Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)
Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelostiračuna
 ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
POTRAŽIVANJA
– kn
R.B. O P I S Potraživanja na dan 31.12.2014. Ukupno dospjela potraživanja Dospjela potraživanja do 60 dana Dospjelo od 61 do 90 dana Dospjelo od 91 do 120 dana Dospjelo od 121 do 150 dana Dospjelo od 151 do 180 dana Dospjelo preko 180 dana
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite 1.427.999 0 0 0 0 0 0 0
2 Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ostala potraživanja 410.516 21.885 2.300 0 1.700 0 0 17.885
UKUPNO: 1.838.515 21.885 2.300 0 1.700 0 0 17.885
      Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.
      Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)
      Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa
Print Friendly, PDF & Email